good电影院在线观看

good电影院在线观看

三者不因气动而病生于内,谓留饮癖食,饥饱劳损,宿食霍乱,悲恐喜怒,想慕忧结之类也。  若唇燥舌苔,壮热燎人,焦紫其色,而凹陷不起,果虚耶,抑毒耶?

胃气强盛,则客邪不能入,故治外邪必以强胃为先也。三阴有两感而无合病,合病不传经,并病亦与传经异。

连小儿久疟不止∶大鳖甲,小者不用,以醋炙枯,研极细末,每一钱,或钱半,隔夜一服,清晨一服,临时一服,无不断者。中焦痛,在中脘,脾胃间病。

复布为贮巾者,重布为巾,如今之夹袋,所以盛贮绵絮药滓也。发热时,灯照肉内,隐隐有红紫成片者重,面红唇白亦重,再加形色不善,死必矣。

雀卵气味甘温,能补益精血,主男子阴痿不起,故可使多精有子,及女子带下,便溺不利。水胜火,火胜水,此南北二方之变,顷刻害人。

即有热证,皆虚火也。古人以为胃寒,用丁香柿蒂,不能清痰利气,惟助火而已。

Leave a Reply